Blog

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
by Yeniay Hukuk Bürosu 31/03/2023

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun Numarası : 7440

Kabul Tarihi : 9/3/2023

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi : 12/3/2023

Resmî Gazete Sayısı : 32130

KANUNA İLİŞKİN YAYINLANAN TEBLİĞLER

 • 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Tebliği, Ticaret Bakanlığı, 23.03.2023
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair 7440 Sayılı Kanun Tebliği (Seri No 1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 25.03.2023
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair 7440 Sayılı Kanun Tebliği (Seri No 2)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 25.03.2023

 • 7440 Sayılı Kanunun 10 Uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 25.03.2023

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

Aşağıdaki borçlar ile bunlara bağlı gecikme faiz ve gecikme zamları kanun kapsamındadır.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Borçları
 • Ticaret Bakanlığı Gümrük Borçları
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Borçları
 • İl Özel İdare Borçları
 • Belediye Borçları
 • Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Borçları
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Borçları

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN ALACAKLAR

2022 ve önceki dönemlere ait;

 • Tahakkuk Eden Vergiler
 • Beyan Edilmeyen Vergiler (Matrah Artırımı)
 • Vergi Cezaları (Vergi Ziyai, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları vb.)
 • İdari Para Cezaları (İPC)
 • Gecikme Faizleri ve Gecikme Zamları
 • Amme Alacakları Kanun Kapsamındaki Asli ve Fer'i Alacaklar (Ecrimisiller, Öğrenim ve Katkı Kredisi, Adli Para Cezaları, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Alacakları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Alacakları, Tarım Kanunu Destek Ödemelerinden Geri Alınacaklar, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Düzenlemesi Kanun Kapsamındaki alacaklar, Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacakla Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Kanunundan Doğan Yiyecek Bedelleri, Maden Kanunu Devlet Hakkı Bedelleri gibi alacaklar)
 • Kayıtlara Alınmayan ya da Fazla Olarak Kayda Alınan Emtia, Makine, Teçhizat, Demirbaşlar İle Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK ALACAKLARI (2022 ve önceki dönemlere ait)

 • Gümrük Vergileri
 • Gümrük İdari Para Cezaları
 • Faizler, Gecikme Faizleri, Gecikme Zamları

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) ALACAKLARI (2022 ve önceki dönemlere ait)

 • SGK 4/a-b-c Kapsamlarındaki Sigorta Primleri, Topluluk Sigortası Primleri, Emeklilik Kesenekleri, İşsizlik Sigortası Primleri, Sosyal Güvenlik Destek Primleri
 • İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Topluluk Sigortası Primi
 • Özel Nitelikli İnşaatlar ile İhale Konusu İşler Eksik İşçilik Tutarı Üzerinden Hesaplanan Sigorta Primi
 • SGK İdari Para Cezaları
 • SGK Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payları
 • Gecikme Cezaları ve Gecikme Zamları

İL ÖZEL İDARE ALACAKLARI (2022 ve önceki dönemlere ait)

 • Amme Alacakları Kanun Kapsamındaki Asli ve Fer'i Alacaklar

BELEDİYE ALACAKLARI (2022 ve önceki dönemlere ait)

 • Tahakkuk Eden Vergiler
 • Beyan Edilmeyen Vergiler
 • Vergi Cezaları
 • Gecikme Faizleri ve Gecikme Zamları
 • Amme Alacakları Kanun Kapsamındaki Asli ve Fer'i Alacaklar
 • Belediye Gelirleri Kanunu Ücret ve Pay Alacakları ile Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar
 • Belediye Kanunu Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacağı, Buna Bağlı Fer'i Alacaklar,Ceza ve Zamlar
 • Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Ücreti Alacakları ile Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar, Ceza ve Zamlar

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE KANALİZASYON İDARE ALACAKLARI

 • Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları ve Harcamalara Katılma Payı Alacakları ile Bunlara Bağlı Fer'i Alacaklar, Ceza ve Zamlar

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) ALACAKLARI

 • Amme Alacakları Kanun Kapsamındaki Asli ve Fer'i Alacaklar

KARAYOLLARI TRAFİK ALACAKLARI

 • Motorlu Taşıt Vergisi
 • Trafik İdari Para Cezası
 • Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası

Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Bu kanunla birlikte; gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar yerine asıl alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanan tutar asıl alacaklara ilave edilerek alacakların ödenmesi sağlanacaktır.

Kanunda öngörülen Yİ-ÜFE aylık değişim oranları şu şekildedir:

31.12.2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları

01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları

01.01.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları

01.11.2016 tarihinden itibaren aylık %0,75 oran (Kanunun yayımlandığı ay dâhil, Yıllık %9)

KANUN UYGULAMASI

Kanunda alacakların yapılandırılması şu başlıklarla açıklanmıştır.

 • KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
 • KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR
 • İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER
 • MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
 • İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ
 • KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI
 • ÖN DEĞERLENDİRME, ARAŞTIRMA VEYA TESPİT AŞAMASINDA EKSİK İŞÇİLİK PRİM TUTARLARI İLE KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA CEZALAR
 • ORTAK HÜKÜMLER
 • DİĞER HÜKÜMLER

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

Ödenecek Kesinleşmiş Alacaklar:

 • Vergilerin Tamamı + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının %50'si + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • İştirak Nedeniyle Vergi Cezasının %50'si + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • İdari Para Cezası (İPC) + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • (Alacak Fer'i Alacaktan İbaretse Fer'i Yerine) Sadece Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Adli Para Cezası + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Asli Amme Alacağı + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Gümrük Vergilerinin Tamamı + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Gümrük Vergi Aslına Bağlı Olmayan İdari Para Cezası %50 + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı İdari Para Cezası %30 + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • İhtirazı Kayıtla Beyan Etmiş Vergiler + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Motorlu Taşıt Vergileri (MTV) + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Trafik Para Cezaları + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Geçiş Ücretleri + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Tütün, Makaron, Yaprak Sigara, Alkol Özel Tüketim Vergisi ve Diğer Vergiler + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Öğrenim ve Katkı Kredisi Alacak Asılları ÖDENECEK (Vade Tarih-09.11.2022 gecikme zam)
 • Ücret ve Paylar ile Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanları (YİKOB) Alacak + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmayan alacaklar da mükellefin başvurusuyla bu kanundaki alacaklar kapsamında yapılandırılarak ödenir.

Tahsilinden Vazgeçilen ve Silinecek Kesinleşmiş Alacaklar:

 • Faiz, Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Gibi Fer'i Alacakların Tamamı SİLİNECEK
 • Vergi Aslına Bağlı Vergi Ziyaı Ceza ve Bunlara İlişkin Gecikme Zamları SİLİNECEK
 • Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük, İştirak Nedeniyle Vergi Cezalarının Kalan %50'si SİLİNECEK
 • Gümrük Vergi Aslına Bağlı Kesilen İdari Para Cezalarının Tamamı SİLİNECEK
 • Gümrük Vergi Aslına Bağlı Olmayan İdari Para kalan %50'si SİLİNECEK
 • Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı İdari Para Cezalarının Kalan %70'i SİLİNECEK
 • 2.000 TL Altındaki Tüm Borçlar Kendiliğinden SİLİNECEK

Yapılandırma Örnek:

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliğinde verilen örnek şu şekildedir.

Yapılandırma Kapsamında Borçlar

Yapılandırma

Ödenecek Tutar

Yapılandırma

Ödenecek

Yİ-ÜFE Tutarı

Açıklama

Gelir Vergisi

63.000 TL

63.000 TL

Vergi + Yİ ÜFE

Vergi Ziyai Cezası

63.000 TL

-

Vergi Ziyai Silinir

Özel Üsulsüzlük Ceza

2.500 TL

1.250 TL

(2.500X%50)

Gecikme Faizi

8.064 TL

-

3.780 TL

Faiz Silinir, Yİ-ÜFE

Gecikme Zammı

15.563 TL

-

5.528 TL

Zam Silinir, Yİ-ÜFE

Vergi Ziyaı Gec. Zam

15.563 TL

-

-

Zam Silinir

TOPLAM

167.750 TL

64.250 TL

9.308 TL

Toplam 73.558 TL ödenir

Kesinleşmiş Alacaklara İlişkin Diğer Açıklamalar:

 • Tütün, Makaron, Yaprak Sigara, Alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçıları zorunlu özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için bu kanun kapsamında yapılandırılan Özel Tüketim Vergisi ve Diğer Vergileri ve Yİ-ÜFE tutarın tamamını ödemeleri şarttır.
 • Bu kanun yayım tarihi itibariyle yargı kararıyla kesinleşen ancak borçluya tebligatının yapılmadığı alacaklar için borçlunun öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunması koşuluyla yapılandırmadan yararlandırılabilir.
 • 12.03.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlamış ancak ödeme süresi henüz geçmemiş borçlular, uzlaşma sonucu tahakkuk eden tutarlar dikkate alınarak yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.
 • VUK 376. madde indiriminden yararlanmış ve henüz ödeme süresi gelmemiş alacaklar için indirimli ceza tutarları üzerinden yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.
 • 12.03.2023 tarihinden önce, VUK 370. maddesi izaha davet kapsamında verilen beyannamelere göre tahakkuk eden ve henüz ödeme süresi geçmemiş alacaklar için yapılandırmadan yararlanılabilir.
 • 12.03.2023 tarihinden önce, pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş alacaklar için yapılandırmadan yararlanılabilir.
 • İkmalen, re'sen ya da idarece tarhiyatlarda dava açılmaksızın kesinleşmiş ancak ödeme süresi henüz geçmemiş alacaklar için yapılandırmadan yararlanılabilir.
 • 12.03.2023 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) kanun yolundan vazgeçme başlıklı VUK 379. maddeden yararlanmak üzere davadan tamamen feragat edilerek tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarından, kanunun yayım tarihinden vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş borçlar için yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Uzlaşma Sonrası Yapılandırma Örnek:

Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliğinde verilen örnek şu şekildedir.

Yapılandırma Öncesi Uzlaşılan Tutarlar

Yapılandırma

Ödenecek Tutar

Yapılandırma

Ödenecek

Yİ-ÜFE Tutarı

Açıklama

KDV

61.500 TL

61.500 TL

Vergi + Yİ ÜFE

Vergi Ziyai Cezası

37.000 TL

-

Vergi Ziyai Silinir

Özel Üsulsüzlük Ceza

2.500 TL

1.250 TL

(2.500X%50)

Gecikme Faizi

18.081 TL

-

6.918 TL

Faiz Silinir, Yİ-ÜFE

TOPLAM

119.081 TL

64.250 TL

9.308 TL

Toplam 69.618 ödenir

KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR:

12.03.2023 tarihi itibariyle (bu tarih dahil) ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş borçlara ilişkin;

Ödenecek Kesinleşmemiş veya Dava Safhasındaki Alacaklar:

 • Vergilerin/Gümrük Vergilerinin %50 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının %25 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Asla Bağlı Olmayan Gümrük Yüküml. İdari Para Cezası %25 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Gümrük Yükümlülüğü Doğmuş Tahakkukların %50 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı İdari Para Cezası %15 + Yİ-ÜFE

Ödenmeyecek ve Silinecek Kesinleşmemiş veya Dava Safhasındaki Alacaklar:

 • Faiz ve Gecikme Zammı Gibi Fer'i Alacakların Tamamı SİLİNECEK
 • Vergilerin/Gümrük Vergilerinin kalan %50'si SİLİNECEK
 • Asla Bağlı Vergi Ziyaı Cezaları ve İdari Para Cezaları SİLİNECEK
 • Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının %75'i SİLİNECEK

12.03.2023 tarihi itibariyle istinaf ve temyiz süreleri geçmemiş veya istinaf/itiraz veya temyiz yollarına başvurulmuş veya karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş vergiler ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda asıl alacak tespitinde, 12.03.2023 tarihi itibariyle tarhiyatın/tahakkukun en son safhadaki tutarı esas alınır.

Mahkemenin Son Safhada Terkine İlişkin Kararı Olması (12.03.2023 tarihi itibariyle):

 • İlk Tarhiyata/Tahakkuka Esas Vergiler/Gümrük Vergileri %10 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Kalan %90'ı SİLİNECEK
 • Terkin Edilen Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları %10 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Asla Bağlı Olmayan Gümrük Yüküml. İdari Para Cezası %10 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Asla Bağlı Kesilen Vergi Ziyai Cezası/Gümrük İdari Para Cezası, Faizler, Gecikme Zammı Tamamı SİLİNECEK

Mahkemece Son Safhada Tasdik/Tadilen Tasdik Kararı (12.03.2023 tarihi itibariyle):

 • Tasdik Edilen Vergi/Gümrük Vergi Tamamı + Terkin Vergi/Gümrük Vergi %10 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Tasdik Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası %50 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Asla Bağlı Olmayan Gümrük Yüküml. İdari Para Cezası %50 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Asla Bağlı Kesilen Vergi Ziyai Cezası/İdari Para Cezası, Faizler, Gecikme Zammı Tamamı SİLİNECEK

Danıştay/Bölge İdare Mahkemesince Bozma Kararı (12.03.2023 tarihi itibariyle):

 • Bozulan Vergilerin/Gümrük Vergileri %50 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları %25 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Asla Bağlı Olmayan Gümrük Yüküml. İdari Para Cezası %25 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Asla Bağlı Kesilen Vergi Ziyai Cezası/İdari Para Cezası, Faizler, Gecikme Zammı Tamamı SİLİNECEK

Kısmen Onama/Bozmada;

 • Onanan Vergi/Gümrük Vergi Tamamı + Bozulan Kısım %50 +Terkin Edilen Kısmın %10 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Usulsüzlük/Özel Usulsüzlük/Gümrük İdari Para Ceza Tasdik Edilen Kısım %50 + Bozulan Kısım %25 + Terkin Edilen Kısım %10 + Yİ-ÜFE Tutar ÖDENECEK
 • Bu bölüm kapsamındaki alacaklara ilişkin en son mahkeme kararı, ihbarname/düzeltme ihbarnamesine yönelik verilen ve 12.03.2023'ten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.
 • Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.
 • Kanunun yayın tarihi itibariyle, uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanır.

İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR

2022 ve öncesine ilişkin 12.03.2023 tarihinden önce başlanmış ancak henüz tamamlanmamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergi ve kesilecek cezaların yapılandırılmasında;

 • Tarh edilen vergi ve cezaların yapılandırılması için bu işlemlerin tamamlanmasından 30 gün içinde başvuru yapılması gereklidir.
 • Bu şekilde yapılandırmada peşin ya da 12 taksitte ödeme yapılabilir.

İnceleme ve Tarhiyat Sonrası:

 • Tarh edilen verginin %50 + Yİ-ÜFE tutarı ÖDENECEK
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %25 ÖDENECEK
 • Gecikme faizi, Vergi aslının kalan %50, Vergi ziyaı cezası tamamı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezalarının kalan kalan %75 SİLİNECEK

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

 • Gelir/kurumlar vergisi matrahını artırılması halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yıllık beyannamelerinde matrahlarını, 31.05.2023'e kadar 2018 yılı için %35, 2019 yılı için %30, 2020 yılı için %25, 2021 yılı için %20, 2022 yılı için %25 oranlarından az olmamak üzere artırılabilirler.
 • Artırılan matrah, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmaz.
 • Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergiler ile ilgili beyannameler üzerinden tahakkuk eden damga vergisini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun kesinleşmiş alacaklar (2. madde) veya kesinleşmemiş alacaklara ve dava safhasındaki alacaklara (3. Madde) ilişkin maddelerinden yararlanmamış olmaları şartıyla artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.
 • İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu kanun hükmü uygulanır.
 • Stopaj vergisini ve KDV'yi kanunda öngörülen oranlarda ya da asgari tutarlarda artırılması ve verginin ödenmesi şartıyla 2018-2022 yıllarına ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan yıllar ve vergi türleri ile sınırlı olmak üzere vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmamaktadır.

Beyan Edilmemiş Vergiler:

Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan edilebilecektir.

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 • En geç 31.05.2023 tarihine kadar bağlı bulunan vergi dairesine yapılan beyan ile aşağıdaki düzeltmelerin yapılması halinde bu düzeltmelere ilişkin ceza ve faiz uygulanmayacaktır.
 • İşletmede mevcut olup kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kaydı
 • Kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarının düzeltilmesi kaydı
 • Kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan kasa mevcudu kayıtlarının düzeltilmesi kaydı
 • Kayıtlarda yer alıp işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar ile ilgili kayıtların düzeltilmesi kaydı

ARAÇ MUAYENE İZNİ

Araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların;

 • Araç muayenelerinde 30.09.2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmak koşuluyla ödeme kolaylığı sağlanır.
 • Muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının, bu Kanunun yayımı tarihinden (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %0,75 oranı esas alınarak hesaplama yapılır.
 • %5 Fazla Yerine Hesaplanan Tutar = Araç Muayene Ücreti x [Araç Muayenesinin Yaptırılması Gereken Tarih ile Kanunun Yayımlandığı Tarih Arasında Geçen Süreye İlişkin Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları Toplamı + (Kanunun Yayımlandığı Tarih ile Araç Muayenesinin Yapıldığı Tarih Arasında Geçen Ay Sayısı x %0,75)]

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI

SGK alacaklarının gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmiş olup mükellefler SGK borçlarını şu şekilde yapılandırarak ödeyeceklerdir.

 • 2022 ve öncesi 5510 sayılı Kanunun 4/a, b, ve c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi asılları + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi asılları + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, asılları + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • 2022 ve öncesi bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olarak eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • SGK idari para cezası asıllarının %50'si + Yİ-ÜFE Tutarı ÖDENECEK
 • SGK alacaklarının asıllarının kanun yayım tarihinden ödenmesi halinde feri alacağın %40'ı ÖDENECEK
 • GSS prim borçlarının yapılandırılması sonrası ilk taksitin ödenmesi halinde kişiler Genel Sağlık Sigortasından yararlanabileceklerdir.
 • 2022 ve öncesine ilişkin GSS prim borçlarının 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakları SİLİNECEK.
 • 2020 ve öncesine ait, asılları 500 TL'yi aşmayan asıl alacak ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer'i alacaklardan tutarı 10.000 TL'yi aşmayanlar kendiliğinden SİLİNECEK.

YAPILANDIRMA BAŞVURU

 • Kanundan yararlanmak isteyen borçlular, en geç 31.05.2023'e kadar (bu tarih dahil), ilgili idareye yazılı ya da internet ortamından başvuru yapabilirler.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçlar için, başvurular Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) internet adresi üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla başvuru yapılabilecektir.
 • Ancak elektronik ortamda yapılandırma başvurusu yapan borçluların, borçlarına ilişkin davalarının bulunması halinde vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır.
 • Gümrük yükümlülükleri nedeniyle yapılandırma başvuruların Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil idareleri olan ilgili gümrük müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Motorlu taşıt vergisi yapılandırmasında her bir taşıt için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.
 • 12.02.2023 tarihi itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına göre Vergi/Ceza İhbarnamesinin borçluya tebliğ edilmemiş olması nedeniyle ödeme süresi oluşmamış alacaklar için borçluların yapılandırma başvuru dilekçelerinde bu hususu ayrıca belirtmeleri gereklidir.
 • Borçluların yapılandırmadan yararlanabilmeleri için dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranır.
 • Dava aşamasında olan borçlar için borçlular, tebliğ ekinde bulunan davadan vazgeçme dilekçeleri ile vergi dairelerine ileteceklerdir. Vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir.

YAPILANDIRMA ÖDEME ŞEKİLLERİ

 • Peşin veya aylık 48 aya kadar (12, 18, 24, 36 veya 48) eşit taksitle ödenebilir.
 • Matrah ve vergi artırımı 12 taksitte ödenebilir.
 • İlk Taksit son ödeme tarihi 30.06.2023'tür (bu tarih dahil). Sonraki taksitler bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde belirlenen taksit sayısıyla ödenir.
 • Asıl Alacak + Yİ ÜFE Oranına Göre Belirlenen Tutar + Katsayı şeklinde hesaplanır.
 • Yİ ÜFE Oranı; 2016 Kasım sonrası alacaklar için Aylık %0,75, yıllık %9
 • Başlangıçta taksitlendirme şeklinde ödeme planından farklı olarak, borçlular ödeme planında yer alan tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapmaları halinde; ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
 • Taksitli ödemelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince aylık dönemler hâlinde azami 120 eşit taksitte ödenebilir. Bu şekilde ödemelerde katsayı oranları değişir.
 • Taksitli ödemelerde belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar aylık dönemler hâlinde azami 120 eşit taksitte ödenebilir
 • Taksitli ödemelerde ödenmesi gereken tutara aşağıda belirtilen oran uygulanarak bulunan tutar taksitlendirilir. Taksitli Ödemelerde Uygulanacak Katsayı Oranları;

a) 12 eşit taksit için (1,09)

b) 18 eşit taksit için (1,135)

c) 24 eşit taksit için (1,18)

ç) 36 eşit taksit için (1,27)

d) 48 eşit taksit için (1,36)

e) 60 eşit taksit için (1,45)

f) 72 eşit taksit için (1,54)

g) 120 eşit taksit için (1,9)

 • Taksitli ödemelerde taksitlerin ilk 2 ayının sürelerinde ve tam ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılı içinde 3 veya daha az taksitin süresi içinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edilir.
 • Yapılandırma sonrası, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Hacze konu mallar satılabilir.
 • Ancak borçların, borç durumunu gösterir belgede yer almaması için bu borçların en az % 10'unun ödenmiş olması şarttır.
 • Anlaşmalı bankalardan kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

PEŞİN ÖDEME

Kanunda belirlenen şekilde hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi olan 30.06.2023'e kadar peşin ödenmesi halinde;

 • Katsayı uygulanmaz.
 • İdari para cezalarının aslından peşin ödemelerde ceza aslına %25 indirim uygulanır
 • Trafik para cezalarından peşin ödemelerde ceza aslına %25 indirim yapılır.
 • Yapılandırılan alacağın tamamı Feri alacaksa peşin ödemede %50 indirim yapılır.
 • Yİ-ÜFE (Fer'i alacaklar yerine uygulanan) tutarının sadece %10'u ödenir, %90'ından vazgeçilir.
 • Asıl alacağın peşin olarak ödenmesi hâlinde katsayı uygulanmaz ve Yİ+ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 indirim uygulanır.
 • Matrah ve vergi artırımı sonucu ortaya çıkan vergiden peşin ödemede %10 indirim yapılır.

Bursa Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu bugüne kadar vergi hukuku alanında vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri ile müvekkillerini başarılı bir şekilde temsil etmiştir. Bursa avukat kadrosuyla vergi uyuşmazlıklarında sorun yaşayan kişilere Bursa vergi avukatı olarak destek sağlamaktadır.

Vergi hukuku alanına giren vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Bursa vergi avukatı ve online avukat desteği için Yeniay Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ali YENİAY