Bir edimi yerine getirmekle yükümlü olan borçlu, borcunu ifa etmezse alacaklı, devlet zoruyla alacağını veya alacağın yerine geçecek olan parayı elde etme hakkına sahiptir. Buna borçlunun sorumluluğu denir. Borçlu, borcunun yerine getirilmesinden mal varlığı ile sorumludur.

İki veya daha çok kişi arasında var olan ve bir taraf öbür tarafa karşı bir şey yapmak veya yapmamak veya bir şey vermekle yükümlü kılan hukuk ilişkisine “borç ilişkisi“ denir. Üç unsurdan oluşur; borçlu, alacaklı, edim. Borç ilişkisi kendiliğinden ortaya çıkmaz. İlişkiyi doğuran hukuki bir sebep bulunmalıdır.

Borç ilişkisini doğuran sebebe borcun kaynakları denir. Bunlar;
– Sözleşme,
– Haksız eylem,
– Sebepsiz mal edinmedir.

Borçlar Hukuku ve Boşanma Davalarına İlişkin Hizmetlerimiz

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Alacak davaları
 • İstisna, Vekalet ve Tellallık Sözleşmesinden doğan davalar
 • Haksız fiilden doğan tazminat davaları
 • Basın yolu ile yapılan haksız saldırılara ilişkin tazminat davaları
 • Kiralama ile buna ilişkin tüm davalar
 • Tahliye Davaları
 • Kira bedelinin tespiti davaları
 • Kira bedelinin artırılması davaları
 • Ödeme yerinin tayini davaları
 • Zilyetlik davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
 • Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 • İstihkak davaları
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Önalım (şüfa) davaları
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki davalar
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
 • Kamulaştırma Davaları
 • Arazilerin planlamasından ve ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davalar
 • Taşınır ve taşınmaz malların devri, satışı ve bunlara dair sözeşmelerden doğan davalar
 • İpotek ve rehin tesisi ile bunların fekkinden doğan davalar

No Sidebar

This template supports the unlimited sidebar's widgets.
For adding widgets to Footer sidebar Click Here