Blog

Bursa Tüketici Hakları Avukatı
by Yeniay Hukuk Bürosu 27/03/2023

Bursa Tüketici Hakları Avukatı

Bursa Tüketici Hakları Avukatlarımız Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar davaların süreç takibi, tüketicilerin satıcılar, üreticiler ya da sağlayıcılardan aldığı mal ve hizmetlerin ayıplı olması durumunda zararın tazmini ve tüketici hakları başta olmak üzere tüketicilere ilişkin her türlü hukuki konuda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti sağlamaktadır.

Tüketici Hakları Avukatlık

Bursa Tüketici Hakları Avukatı; tüketici hukuku alanında uzmanlaşan, tüketici hukukunu ilgilendiren iş, işleyiş, anlaşmazlık, uyuşmazlık ve davalarda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti sağlayan avukattır. Müvekkilinin menfaatleri üzerine çalışma sarf eden Tüketici Hakları Avukatı oldukça kapsamlı ve hacimli olan tüketici hukuku uyuşmazlıklarının hukuki ve maddi kayıp yaşanmadan, kısa sürede ve müspet yönde sonuçlanması için özverili bir şekilde avukatlık hizmeti verir.

Tüketici hukuku, diğer hukuk disiplinleriyle yakından bağlantılı ve son derece kapsamlı hukuk dalıdır. Yeniay Hukuk olarak icra ettiğimiz Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında Tüketetici Hakları Avukatı kadromuzla da adalete ve adalete ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz.

Bursa Tüketici Hakları Avukatı

Bursa Tüketici Hakları Avukatı, tüketici haklarını yasal olarak güvence alınmasını sağlayan hukuk alanıdır. Yeniay Hukuk Danışmanlık olarak faaliyet alanlarımız içerisinde bulunan tüketici hukuku, tüketici ile ilgili tüm süreçleri kapsamaktadır. Bursa Tüketici Hakları Avukatlarımız Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar davaların süreç takibi, tüketicilerin satıcılar, üreticiler ya da sağlayıcılardan aldığı mal ve hizmetlerin ayıplı olması durumunda zararın tazmini ve tüketici hakları başta olmak üzere tüketicilere ilişkin her türlü hukuki konuda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti sağlamaktadır.

TİCARİ SATIŞLARDA AYIPLI MAL

Ticari satış ve mal değişiminde ayıplı mal konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 23. Maddesinde düzenleme altına alınmıştır. İşbu kanun hükmünde ''Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler arasındaki satış ve mal değişimlerinde de Türk Borçlar Kanunu'nun satış sözleşmesi ile mal değişim sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır.'' Şeklinde düzenlendiği üzere, TBK'da yer alan hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Ayıp Kavramı

Ayıp, satılan malın kendisinden beklenen vasıfları taşımaması, malın kullanımı için gerekli özelliklerin bulunmaması veya eksik olması halidir. Kısaca malın elverişliliğini ve kullanılabilirliğini etkileyen faktörlere ayıp denmektedir. Malın ayıplı olduğu teslimi sırasında olağan bir inceleme neticesinde tespit edilebiliyor ise açık ayıp söz konusudur. Olağan bir inceleme neticesinde tespit edilemeyen, zamanla veya kullanım ile ortaya çıkabilecek ayıplara ise gizli ayıp denmektedir.

Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanunu'nun 223. maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.

TBK'nın gözden geçirme ve satıcıya bildirme hususunu düzenleyen 223. Maddesi '' (1) Alıcı, devraldığı satılanın durumunu işlerin olağan akışına göre imkân bulunur bulunmaz gözden geçirmek ve satılanda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse, bunu uygun bir süre içinde ona bildirmek zorundadır. (2) Alıcı gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen satıcıya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.'' Şeklinde düzenlenmiştir.

Ayıptan Sorumluluk

TBK'nın 219. Maddesi gereği satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. Satıcı, bu ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur.

Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir. Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur.

Ek olarak, ayıptan doğan sorumluluğun bir sözleşme veya anlaşma ile kaldırılmamış olması gerekmektedir. Ancak satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, ayıptan sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan her anlaşma kesin olarak hükümsüzdür.

Satılandaki ayıbın daha sonradan ortaya çıkması ihtimalinde dahi, taşınır satışlarında satıcının sorumluluğu 2 yıl ile sınırlıdır. Taşınmaz satışlarında ise zamanaşımı süresi 5 yıldır. Ayrıca taraflar aralarında yapmış olduğu bir anlaşma ile sorumluluk süresini uzatabilecektir.

Seçimlik Haklar

Satıcının ayıplı maldan kaynaklanan sorumluluğu karşısında, alıcının seçimlik haklarıTBK'nın 227. maddesinde düzenlenmiştir. İşbu hükme göre alıcı;

1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme.

2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.

3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.

4. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.

Bunlara ek olarak alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

Satıcıdan Talepte Bulunma Usulü

Talepte bulunabilmek için öncelikle alıcının satılanı gözden geçirme ve ayıp ihbarında bulunma yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Ayıp ihbarı için kanunda özel olarak bir şekil şartı öngörülmemiştir. Ancak ayıp ihbarında bulunulurken sözleşmeden dönme talebi de iletilecek ise, ayıp ihbarı; TTK'nın 18/3 maddesinde düzenlendiği üzere noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılmalıdır.